Skip to main content
۳۸ بازدید

فروش ماهنامه کهریزک

موسسه خیریه کهریزک
موسسه خیریه کهریزک
منتشر شده در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۶

دوستداران کهریزک میتوانید ماهنامه تخصصی کهریزک را از کیوسکهای روزنامه فروشی خریداری نمایید که عواید فروش آن به کودکان موسسه خیریه کهریزک تعلق میگیرد.
ما را دراین امر خیر یاری نمایید