در حال بارگذاری ویدیو ...

مــــــن کیــــــــنه ایمـ

۱,۸۰۰ بازدید
Aynaz. Alma
Aynaz. Alma

رفتــنت برامـ
سادهـ نیــست اصــلاعاشق نمیشی
دیــگه بــعد مــن...
دیــگه بـــعد مــن
فــکر مــن نبــاش
نـه تـو نمیــشی بــرام!
مثــل اولااا
کیــــــنه ایم
یـادم نمیــره روزی کـه رفتــی
نــرو پــس
برگــردی پســت میزنــم بــا هــردو دس
ارتبــاطــمون نــکنی تو قطــع و وصــل
شدیــم هر دو پســت
مــــــن کیــــــــنه ایمـ
یــادم نمیــره روزی که رفتــی!
نــرو پــس
بــرگردی پســت میــزنم با هر دو دســت
ارتبــاطمون نــکنی تو قــطع و وصــل
مــــــــــن کیـــــــــــنه ایم
یادم نمیــره روزی که رفـتــی!
نرو پـــس
برگردی پســت میزنــم با هــر دو دس
ارتــباطمون نکنــی تو قطــع و وصــل

نظرات
Loading...