در حال بارگذاری ویدیو ...

تست نرمال بودن در SPSS

صنایع سافت | sanayesoft
صنایع سافت | sanayesoft

این ویدئو نحوه تست نرمال بودن داده ها با استفاده از SPSS را نشان می دهد. آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف و شاپیرو-ویلک مورد بحث قرار گرفته اند.
https://sanayesoft.com/test-of-statistical-hypothesis-in-spss/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تست نرمال بودن در SPSS

۰ لایک
۰ نظر

این ویدئو نحوه تست نرمال بودن داده ها با استفاده از SPSS را نشان می دهد. آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف و شاپیرو-ویلک مورد بحث قرار گرفته اند.
https://sanayesoft.com/test-of-statistical-hypothesis-in-spss/

آموزش