Skip to main content
ITE
۶۹ بازدید

اردو جهادی

لرستان زیبا
لرستان زیبا
منتشر شده در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

اردو جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهد.
این بار ارائه خدمات رایگان به مردم مناطق کمتربرخوردار لرستان.
معاینات پزشکی، عرضه دارو، آموزش واهدا بسته فرهنگی به کودکان از خدمات این اردو است.
گزارشگر : سعیده دریکوند