Skip to main content
ITE
۳۶۶ بازدید

  • خستس از بس که از یاد رفتس(بسته شد)
  • ëĺìñä_èxø _Ľ
  • ^^...we are one... exol..^^
  • "*Gray Moon*"
  • ~

کیا هنوز زنده ان؟؟؟؟(bts/mv/kpop/funny)

Pani_ Ki Poper(کم وبیش هستم!)
Pani_ Ki Poper(کم وبیش هستم!)
منتشر شده در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

دیگه نمیخواستم امروز پستی بزارم ولی دلم نیومد این دوتا رو نزارم...
گفتم حیفه تنهایی درد بکشم...
شما رو هم دردمند کنم برم....
من داررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم میمیرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.....گزارش تخلف