در حال بارگذاری ویدیو ...

اصول و مبانی نظری ترجمه - فصل سوم - قسمت چهارم

۴۸ بازدید
مصطفی امیری
مصطفی امیری

درس اصول و مبانی نظری ترجمه برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته تربیت مترجم
Introducing Translation Studies, 4th Edition, Jeremy Munday
Visit my weblog: http://transhouse.blogfa.com
https://t.me/traductnet

نظرات