در حال بارگذاری ویدیو ...

• دِی ~

Malek
Malek

از آمدن بهآر و از رفتن دِی
اوراقِ وجود ما همی گردد طِی
مِی خور،مخور اندوه که فرمود حکیم:
غم های جهان چو زهر و تریاقَش مِی

•خیآم•

نظرات
Loading...