Skip to main content
ITE
۶۶ بازدید

ارتباط و تاثیر فرهنگ و توسعه‌یافتگی (2از3)

دکتر غفور شیخی
دکتر غفور شیخی
منتشر شده در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۷

ارتباط و تاثیر فرهنگ و توسعه‌یافتگی (2از3)
سه اصل و ستون یک فرهنگ (ایرانی، اسلامی، کوردی و...) که می‌تواند یا نمی‌تواند منجر به توسعه شود:
1-اصل سرچشمه و منبع (منابع غالب یک فرهنگ ممکن است دین مانند اسلام یا رهنمودهای بزرگان آن مانند جنوب شرق آسیا و... باشد)
2-اجزا و عناصر و محتوای فرهنگ (چارچوب نظری یک فرهنگ به مسائل زندگی)
3-متولیان و مجریان و دست اندرکاران فرهنگ
فرهنگ مانند باغی است که خاک و سرچشمه و آبشخور آن چیست و چگونه است؟ دارای چه درخت یا درخت هایی است؟ و باغبان کیه؟
هرچه منابع تغذیه‌ی یک فرهنگ زلال‌تر و محتوا و اجزای آن روزامد و متولیان آن متعهدتر باشند در آن صورت به سمت پیشرفت و توسعه می‌رود.
جامعه‌ی ما در هر سه ستون فوق، مشکلات جدّی دارد که باغ فرهنگمان به سمت توسعه‌یافتگی پایدار نمی‌رود یا بسیار آهسته‌تر و ناموزون‌تر از هزینه‌ها و انتظارات پیش می‌رود.
تیر1397.شبکه جهانی سحر کوردی.برنامه تروسکه با اجرای اقای کلاشی فرد