Skip to main content
نماوا
۶۵ بازدید

خواندن بخشی از متل اشترسفیدشهر توسط مرحوم حسن بابایی

هدهد
هدهد
منتشر شده در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷

متل؛ قصه یا داستانی است موزون و آهنگین که بندهای آن زنجیر وار در پایان هر بند قبلی تکرار می شود اظهار داشت: شتر در منطقه کویر مهمترین وسیله حمل و نقل بوده است که چون از دیر باز در اقتصاد خانواه نقش داشته است باید ان را در متن فرهنگ مردم این منطقه جست و جو کرد.
ترابزاده گفت: از آن جا که از زمان های بسیار دور شتر به اقتصاد مردم سفیدشهر(نصراباد) پیوند خورده در ادب عامه و فولکور این آبادی وارد شده و به عنوان "متل اشتر " بیانگر زندگی بی الایش بومی و سنتی مردمان این دیار است .
مسئول ثبت پرونده های میراث معنوی اداره میراث فرهنگی اظهار داشت: متل اشتر بدلیل اینکه نمونه بارز ادبیات شفاهی سفیدشهر است ثبت آن در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور در دستور کار قرار گرفت و پس از جمع بندی و تنظیم پرونده ثبتی، در روز چهارشنبه 9اسفند در شورای سیاست گذاری کمیته تخصصی میراث فرهنگی ناملموس کشور به عنوان "متل اشتر" در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به نام سفیدشهر ثبت و در زمره اثار ملی قرار گرفت.