در حال بارگذاری ویدیو ...

ترسیم با پایتون قسمت دوم -رسم پنج ضلعی با کتابخانه turtle در پایتون

Manoochehr_Esfandiari
Manoochehr_Esfandiari

برای درک بهتر این قسمت بهتر است رسم پاکت نامه را پایتون مشاهده کنید
در این قسمت (قسمت دوم ترسیم با پایتون ) با استفاده از دستور حلقه for یک پنج ضلعی ترسیم خواهیم نمود

import turtle # فراخوانی کتابخانه مورد نظر
Lakposht=turtle.Turtle()
Lakposht.shape('turtle') #lakposht #تعریف لاک پشت


for iii in range(5): #ایجاد حلقه

Lakposht.forward(50) #لاک پشت 50 پیکسل به جلو می رود
Lakposht.right(72) #لاک پشت 72 درجه به راست می چرخد
Lakposht.penup() # برداشتن قلم برای عدم رسم خط
Lakposht.goto(20,-50) #رفتن به مختصات مورد نظر
Lakposht.write('name : Sevda Esfandiari') #نوشتن متن

Lakposht.goto(20,-70) #رفتن به مختصات مورد نظر
Lakposht.write('Sen : 5 Sal') #نوشتن متن
Lakposht.hideturtle() #مخفی کردن لاک پشت

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

ترسیم با پایتون قسمت دوم -رسم پنج ضلعی با کتابخانه turtle در پایتون

۲ لایک
۰ نظر

برای درک بهتر این قسمت بهتر است رسم پاکت نامه را پایتون مشاهده کنید
در این قسمت (قسمت دوم ترسیم با پایتون ) با استفاده از دستور حلقه for یک پنج ضلعی ترسیم خواهیم نمود

import turtle # فراخوانی کتابخانه مورد نظر
Lakposht=turtle.Turtle()
Lakposht.shape('turtle') #lakposht #تعریف لاک پشت


for iii in range(5): #ایجاد حلقه

Lakposht.forward(50) #لاک پشت 50 پیکسل به جلو می رود
Lakposht.right(72) #لاک پشت 72 درجه به راست می چرخد
Lakposht.penup() # برداشتن قلم برای عدم رسم خط
Lakposht.goto(20,-50) #رفتن به مختصات مورد نظر
Lakposht.write('name : Sevda Esfandiari') #نوشتن متن

Lakposht.goto(20,-70) #رفتن به مختصات مورد نظر
Lakposht.write('Sen : 5 Sal') #نوشتن متن
Lakposht.hideturtle() #مخفی کردن لاک پشت

آموزش