Skip to main content
زولا
۳۳ بازدید

  • Mohadeseh &
  • 나는 항상 네 편이다▪》BTS~OT7▪》
  • ♚↬ ̶̶I̶̶c̶̶e̶̶ ̶̶b̶̶o̶̶y̶̶   ↫♚
  • Mina
  • BTS-ZAHRA ( منعکس شده مین شوگا )

فیک اگه بابام بفهمه _ پارت چهل و دوم

یکم حرف زدن. جیمین و وی کنار هم نشسته بودن و شوگا و کوکی هم رو به روشون.
وی: جیمین خوابی؟
جیمین که چشماش نیمه باز بود گفت: ها؟ نه خوبم!
خمیازه ای کشید.
وی بازوی جیمین رو کشید سمت خودش و سرشو گذاشت رو شونه های خودش.
جیمین هم سرشو بیشتر تو گردن وی فرو کرد و چشماشو بست.
کوکی با حرص بهشون خیره شد.
وی لبخند پیروزمندانه ای زد.
وی با خودش: هنوز نمیدونی چه برنامه هایی برات دارم

ادامه دارد...
منبع : @btsarmyloveگزارش تخلف