Skip to main content
۶۴۲ بازدید

اسپری مایع رینگ شوی کیل آلمان Kiehl Felgen

شرکت  پیشرو پاکران
شرکت پیشرو پاکران
منتشر شده در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

0 فاقد مواد خورنده اسیدی/ بازی، عدم آسیب به آلیاژ رینگ در بلند مدت 0 از بین برنده تمام آلودگی های سرسخت 0 ایده آل برای زدودن گرد لنت ترمز