Skip to main content
۷۱۸ بازدید

  • سیدحامد۷۲ (پازل ظهور در حال تکمیل است. اندکی صبر سحر نزدیک است.) (#آتش_به_اختیار)

اعتیاد نه

Lion Prodaction
Lion Prodaction
منتشر شده در تاریخ ۷ فروردین ۱۳۹۵

معمولا بعد از ۳الی ۴ سال اطزافیان فرد معتاد متوجه اعتیاد وی میشوند پس لازم است هرگونه تغییر رفتاری عزیزانمان را جدی تر بررسی نماییم.