Skip to main content
زولا
۵۰ بازدید

دانلود کتاب صوتی مارکس و سیاست مدرن

سایت جامع داناکده
سایت جامع داناکده
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱

مارکس و سیاست مدرن اثر بابک احمدی
در این کتاب پس از پرداختن به زندگی و آثار مارکس و مارکس پس از مارکسیسم، موضوعاتی چون: نظریه انتقادی مارکس در سیاست ﴿دیالکتیک مدرنیته، سنجشگری و فلسفه، سه مفهوم در نظریه انتقادی و...﴾، مفاهیم و مسائل سیاسی در اندیشه سیاسی ﴿پرولتایا و پیکار طبقاتی، دولت و دموکراسی، سیاستهای کارگری، نظریه انقلاب و سوسیالیسم و...﴾، کارل مارکس و نهادهایی دربارهی فویر باخ، گامی در فلسفه هگل، نامه به آرنولد روگه و... را نیز مورد بحث و بررسی قرار داده است.لینک دانلود https://danakadeh.ir/?p=472585