Skip to main content
زولا
۶۴ بازدید

  • Maria2003

رکورد شکنی ایران در وزن 96 کیلو با سهراب مرادی

برد ایران در وزنه برداری یک ضرب و دو ضرب