در حال بارگذاری ویدیو ...

گام اول ثروتمند شدن

Persian Learning Hub
Persian Learning Hub

برای دیدن ویدئو کامل میتونین به کانال یوتیوب Persian Learning Hubبه آدرس
https://youtu.be/s3MQ8wuInMA
مراجعه فرمایید.
قدم اول ثروتنمد شدن مستقیما با توانمندی افراد در خلق ثروت در ارتباط است، بنا براین کلید اصلی یا گام اول کسب ثروت توانمند سازی است که از طریق سرمایه گذاری بر روی شخص حاصل می گردد. لذا اگر افراد رویای ثروتمند شدن را در سر دارند بایستی با آموزش خود پتانسیل پول سازی و جذب ثروت را در خود ایجاد کنند. در این راستا نباید از ذهن دور نگه داشت که خلق ثروت تنها با کسب دانش محض یا تلاش زیاد ممکن نیست، و بایستی آشنایی با کلیات اقتصاد و مهارت های مدیریت کسب وکار را نیز به عنوان بخشی از این پروسه در برنامه قرارداد. فراموش نکنید که ابتدا بایستی افق دید باز شود تا بتوان برنامه ریزی کرد. از سوی دیگر زمانی که شخصی دید لازم را نداشته باشید. بیشتر در معرض آسیب از سوی محیط و یا افراد کم اطلاع قرار دارد.

نظرات
Loading...
توضیحات

گام اول ثروتمند شدن

4 لایک
101 بازدید
2 کامنت

برای دیدن ویدئو کامل میتونین به کانال یوتیوب Persian Learning Hubبه آدرس
https://youtu.be/s3MQ8wuInMA
مراجعه فرمایید.
قدم اول ثروتنمد شدن مستقیما با توانمندی افراد در خلق ثروت در ارتباط است، بنا براین کلید اصلی یا گام اول کسب ثروت توانمند سازی است که از طریق سرمایه گذاری بر روی شخص حاصل می گردد. لذا اگر افراد رویای ثروتمند شدن را در سر دارند بایستی با آموزش خود پتانسیل پول سازی و جذب ثروت را در خود ایجاد کنند. در این راستا نباید از ذهن دور نگه داشت که خلق ثروت تنها با کسب دانش محض یا تلاش زیاد ممکن نیست، و بایستی آشنایی با کلیات اقتصاد و مهارت های مدیریت کسب وکار را نیز به عنوان بخشی از این پروسه در برنامه قرارداد. فراموش نکنید که ابتدا بایستی افق دید باز شود تا بتوان برنامه ریزی کرد. از سوی دیگر زمانی که شخصی دید لازم را نداشته باشید. بیشتر در معرض آسیب از سوی محیط و یا افراد کم اطلاع قرار دارد.