Skip to main content
۱۱۵ بازدید

طراحی کامل سقف تیرچه استاندارد پاشنه بتنی براساس مقررات و استاندارد حاکم در ایران با استفاده از نرم افزار هوشمند << سازه سقف >>

موسی
موسی
منتشر شده در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۷