در حال بارگذاری ویدیو ...

• آدَمَک ~

۱۱ نظر گزارش تخلف
Malek
Malek

ای آدمک قصه هآ
این حس های لحظه ای به تو وفآ نمی کنند
آدمک برخیز!
زندگی آنقدر هم تلخ نیست
آینده نتیجه افکآر و انتخاب هآی تو است
آدمک نگذآری بآور هآی پلید و آدم هآی سخیف مآنع رسیدن تو به بهشت بچگی هآیت شود!
مبآدا به این جهنم سآختگی خو بگیری!
آدمک هر موقع نآاُمیدی شدی، هنگآم شب آسمان را دریآب ستآره ی تو هنوز فتح نشده و می درخشد ...
• مالِک •

نظرات
Loading...