Skip to main content
۱۱۵ بازدید

حقوق بشر، حقوق بشر اسلامی، کرامت انسانی از دیدگاه جامعه شناختی (1از3)

دکتر غفور شیخی
دکتر غفور شیخی
منتشر شده در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

حقوق بشر، حقوق بشر اسلامی، کرامت انسانی از دیدگاه جامعه شناختی (1از3)
15مرداد1397 برنامه‌ی خاووخیزان
نگاه به حقوق بشر از سه دریچه
1-حقوق بشر به مثابه یک تفکر، چارچوب نظری که بعد از جنگ‌های جهانی1و2و قرون وسطی و سیستم ارباب/دارا-رعیتی/ندار تغییرات همسان‌انگاری در حوزه‌های مختلف زنان، کودکان، محیط زیست، حیوانات و غیره لازم بود
2- حقوق بشر به مثابه یک ساختار که آخرین شکل آن به صورت شورایی با آراء مخفی است
3-حقوق بشر به مثابه یک ابزار که در جهان معاصر برچسب حمایت از حقوق بشر تبدیل به ابزار سلطه و هجوم و غیره شده است
دو مورد اول خوب و لازم اند اما مورد سوم نیاز به بازبینی و راهکاریابی داشته و دارد