در حال بارگذاری ویدیو ...

If you want me

۰ نظر گزارش تخلف
ونوس
ونوس

Are you really here
آیا تو واقعاً اینجایی؟

or am i dreaming
یا که دارم خواب می بینم؟

I can’t tell dreams from truth
من نمی توانم خواب رو از واقعیت تشخیص بدهم

for it’s been so long since I have seen you
چون از آخرین باری که دیدمت، خیلی وقته گذشته است

I can hardly remember your face anymore
به سختی می تونم چهره تو رو به خاطر بیارم

when I get really lonely
وقتی که خیلی تنها می شوم

and the distance causes is only silence
و فاصله ها باعث سکوت می شه

I think of you smiling
با فکر کردن به تو لبخند می زنم،

with pride in your eyes
با اون غرور در چشمان تو،

a lover that sighs
یک عاشق که آه می کشد.

If you want me satisfy me (2x)
اگر تو دوستم داری من رو قانع کن

Are you really sure that you’d believe me
واقعاً تو مطمئنی، می تونی به من اعتماد کنی؟

when others say I lie I wonder if you could ever despise me
وقتی بقیه می گویند که دارم دروغ می گویم،موندم نکنه تو هم برا همیشه ازم بدت بیاد.

you know I really try to be a better one to satisfy you
تو می دونی که من همیشه سعی می کنم تا بتونم تورو راضی نگه دارم

for you’re everything to me
چون تو همه چیز منی

and i’ll do what you ask me
و هر کاری ازم بخوای برای تو انجام میدم

if you i’ll let me be free
اگر تو اجازه بدی آزادم

If you want me
اگه دوستم داری

satisfy me
من رو قانع کن

If you want me
اگه دوستم داری

satisfy me
من رو قانع کن

منبع ترجمه : enfamusic.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

If you want me

۲ لایک
۰ نظر

Are you really here
آیا تو واقعاً اینجایی؟

or am i dreaming
یا که دارم خواب می بینم؟

I can’t tell dreams from truth
من نمی توانم خواب رو از واقعیت تشخیص بدهم

for it’s been so long since I have seen you
چون از آخرین باری که دیدمت، خیلی وقته گذشته است

I can hardly remember your face anymore
به سختی می تونم چهره تو رو به خاطر بیارم

when I get really lonely
وقتی که خیلی تنها می شوم

and the distance causes is only silence
و فاصله ها باعث سکوت می شه

I think of you smiling
با فکر کردن به تو لبخند می زنم،

with pride in your eyes
با اون غرور در چشمان تو،

a lover that sighs
یک عاشق که آه می کشد.

If you want me satisfy me (2x)
اگر تو دوستم داری من رو قانع کن

Are you really sure that you’d believe me
واقعاً تو مطمئنی، می تونی به من اعتماد کنی؟

when others say I lie I wonder if you could ever despise me
وقتی بقیه می گویند که دارم دروغ می گویم،موندم نکنه تو هم برا همیشه ازم بدت بیاد.

you know I really try to be a better one to satisfy you
تو می دونی که من همیشه سعی می کنم تا بتونم تورو راضی نگه دارم

for you’re everything to me
چون تو همه چیز منی

and i’ll do what you ask me
و هر کاری ازم بخوای برای تو انجام میدم

if you i’ll let me be free
اگر تو اجازه بدی آزادم

If you want me
اگه دوستم داری

satisfy me
من رو قانع کن

If you want me
اگه دوستم داری

satisfy me
من رو قانع کن

منبع ترجمه : enfamusic.ir

موسیقی و هنر