Skip to main content
۲۲۵ بازدید

  • Javad

✅ مهارت خلبان در فرود هلی‌کوپتر امداد در خیابان باریک

شبکه ویدئوهفت
کانال تایید شده شبکه ویدئوهفت
منتشر شده در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

پیدیو کامل را در تلگرتمvideohaftببینید