Skip to main content
زولا
۴۱ بازدید

  • Faeze♥Hongstar
  • BTS-ZAHRA ( منعکس شده مین شوگا )
  • ŋムЯɨ...
  • ♚↬ ̶̶I̶̶c̶̶e̶̶ ̶̶b̶̶o̶̶y̶̶   ↫♚
  • 나는 항상 네 편이다▪》BTS~OT7▪》

فیک اگه بابام بفهمه _ پارت چهلم

صبح زود همه تو فرودگاه جمع شده بودن و هنوز جیمین نیومده بود. وی با کلافگی با پاش رو زمین ضرب گرفته بود که یهو چشمش بین جمعیت به جیمین افتاد. یه شلوارک تا زانو سفید ، با یه تیشرت قرمز پوشیده بود و موهاشم بالا داده بود. پسر خیلی جذاب شده بود. رسید به بچه ها و سلام کرد.
جی هوپ دستشو انداخت دور جیمین و گفت : اوه مای شیت! چه جیگری شدی جیمین. نکنیمت یه وقت!
جیمین: هیونگ اذیتم نکن.
دست جی هوپ رو پس زد که اینبار رپمان هم چسبید بهش.
رپمان: ژوووون چه بازوهای سفیدی!
وی نتونست طاقت بیاره. اروم زد به بازوی رپمان و ارومتر گفت: هیونگ ولش کنین.
جیمین نگاش کرد.
رپمان: نچ! تو همون وی همیشگی نیستی! هر وقت همون وی همیشگی شدی و همونجور که همیشه جیمینو از چنگال شیطانی ما نجات میدادی، نجات بدی، اون موقع بیخیالش میشیم.
وی با حرص رپمان و جی هوپ رو هل داد عقب و دست جیمین رو گرفت و کشیدش تو بغل خودش.
وی: گفتمممم که اذیتش نکنین!
دستاشو گذاشت رو بدن جیمین و ادامه داد: جیمین مال منه!
همه در حال خندیدن بودن که یهو با این حرف دی با تعجب برگشتن سمتش و خندشونو خوردن.
جین: چی؟
جیمین هم با تعجب برگشت سمت وی.
جیمین: چی میگی؟
وی نگاهی به چشمای معصوم جیمین ، و بعد به جمعیت کرد و گفت: نیاز به توضیح نیست. بریم ساکارو تحویل بدیم‌.
بعد هم ساک خودش رو که یه کوله بود انداخت رو دوشش و دست جیمینو چسبید و با اون دست ازادش هم ساک جیمین رو گرفت و رفت سمت قسمت تحویل بار.
رپمان: به نظرتون وی بلاخره میخواد با جیمین باشه؟
کوکی با حرص اب معدنی رو بین مشتش فشرد و زیر لبی گفت: غلط کرده!

جیمین با عصبانیت وی رو هل داد و گفت: تو چته وی؟
وی: اییی عاه درد گرفت! منظورت چیه؟
جیمین: چرا اینجوری میکنی؟
وی لبختدی زد و گفت: ما همو نبوسیدیم؟
جیمین: چه ربط...
وی با سماجت گفت: بوسیدیم یا نه؟
جیمین با خجالت گفت: اره خب.
وی: پس با همیم! تمام !
بعد به راهش ادامه داد. جیمین با ناباوری به رفتن وی نگاه کرد.
جیمین: چییییییی؟

بلاخره همه سوار هواپیما شدن و نشستن سر جاهاشون. صندلی های هواپیما ۴ تایی بود و دوتا دوتا روبه روی هم بودن و یه میز هم وسطشون بود. کوکی و جیمین و وی و شوگا نشستن پشت یه میز . رپمان و جین و جی هوپ هم یه میز. اون یوی صندلیشون هم خالی بود. به محض اینکه نشستن شروع کردن.جی هوپ رو میز ضرب گرفت و رپمان هم شروع کرد خوندن.
منبع : @btsarmyloveگزارش تخلف