در حال بارگذاری ویدیو ...

مستند الف تا ی با موضوع "پدافند زیستی"

مرکز آفرینش های هنری فاطر
کانال تایید شده مرکز آفرینش های هنری فاطر

https://www.aparat.com/v/lvTpj
بسم الله الرحمن الرحیم
در حوزه زیستی می شود گفت که وقتی می گوییم زیست یعنی تقریباً کل حوزه زندگی مردم و کشور و دنیا. از یک طرف ما زیست شامل ۶ حوزه است یکی انسان است. انسان یکی از موجودات زیستی است. دومی دام است که عمدتاً به عنوان غذا استفاده می‌شود که البته دام اهلی و دام وحشی داریم دام وحشی به عنوان محیط زیست تلقی می شود. موضوع سوم نباتات است که نباتات به عنوان غذا و نباتات به عنوان جنگلها آن چیزی که به عنوان غذا باشد در قالب نباتات است آن چیزی که در قالب جنگل و درختها باشد می رود در قالب حوزه محیط زیست سازماندهی می شود. بخش چهارم آب است و آب آشامیدنی که این هم دوباره دو قسمت می شود آب آشامیدنی و آب رودخانه ها و دریاها. آب آشامیدنی در واقع جزو مقولات مشخص و متمرکز است و آب دریا ها را در قالب محیط زیست دنبال می‌کنیم. بخش بعدی غذا است، غذا هم در قالب دام و نبات است و هم در قالب های دیگر که مسئله سلامت غذا بسیار اهمیت دارد و مهم است. و بخش آخر هم محیط زیست که محیط زیست شامل خاک هوا زمین آب جنگل دریا رودخانه ها و همه حوزه ها را به نوعی در بر می‌گیرد. حالا این ها را جمع بزنیم تقریباً چیزی از آن بیرون نیست و همه زندگی بشر را به نوعی در بر می گیرد. در سابقه گذشته ما شاهد این بودیم که حتی ائمه خود ما، امامان ما بخش زیادی از آنها مسموم شدند. به نوعی استفاده از سم یا توکسین برای به‌قتل رساندن در سابقه گذشته هم بوده، استفاده از تهدیدات زیستی برای ترور انسان ها و برای حمله به انسان ها هم در این سابقه بوده هم در سابقه های دیگری بوده کشور ها را علیه همدیگر با استفاده از ویروس ها و میکروبها به هم حمله می‌کردند که در قالب جنگ میکروبی هم از آن نام می برند. ما اوج آن را در نقطه جنگ جهانی اول و دوم میبینیم که اپیدمی های گسترده آنفولانزا یا بیماری های خطرناک دیگر در جنگ‌های شرق اتفاق افتاده تجربیاتی از این دست در حوزه دام هم به نوعی این اتفاقات افتاده و ما این تهدید را شاهد هستیم. ما برای اینکه یک ساده سازی کنیم تهدید زیستی را به تعبیری به سه دسته تقسیم می کنیم...

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مستند الف تا ی با موضوع "پدافند زیستی"

۱ لایک
۰ نظر

https://www.aparat.com/v/lvTpj
بسم الله الرحمن الرحیم
در حوزه زیستی می شود گفت که وقتی می گوییم زیست یعنی تقریباً کل حوزه زندگی مردم و کشور و دنیا. از یک طرف ما زیست شامل ۶ حوزه است یکی انسان است. انسان یکی از موجودات زیستی است. دومی دام است که عمدتاً به عنوان غذا استفاده می‌شود که البته دام اهلی و دام وحشی داریم دام وحشی به عنوان محیط زیست تلقی می شود. موضوع سوم نباتات است که نباتات به عنوان غذا و نباتات به عنوان جنگلها آن چیزی که به عنوان غذا باشد در قالب نباتات است آن چیزی که در قالب جنگل و درختها باشد می رود در قالب حوزه محیط زیست سازماندهی می شود. بخش چهارم آب است و آب آشامیدنی که این هم دوباره دو قسمت می شود آب آشامیدنی و آب رودخانه ها و دریاها. آب آشامیدنی در واقع جزو مقولات مشخص و متمرکز است و آب دریا ها را در قالب محیط زیست دنبال می‌کنیم. بخش بعدی غذا است، غذا هم در قالب دام و نبات است و هم در قالب های دیگر که مسئله سلامت غذا بسیار اهمیت دارد و مهم است. و بخش آخر هم محیط زیست که محیط زیست شامل خاک هوا زمین آب جنگل دریا رودخانه ها و همه حوزه ها را به نوعی در بر می‌گیرد. حالا این ها را جمع بزنیم تقریباً چیزی از آن بیرون نیست و همه زندگی بشر را به نوعی در بر می گیرد. در سابقه گذشته ما شاهد این بودیم که حتی ائمه خود ما، امامان ما بخش زیادی از آنها مسموم شدند. به نوعی استفاده از سم یا توکسین برای به‌قتل رساندن در سابقه گذشته هم بوده، استفاده از تهدیدات زیستی برای ترور انسان ها و برای حمله به انسان ها هم در این سابقه بوده هم در سابقه های دیگری بوده کشور ها را علیه همدیگر با استفاده از ویروس ها و میکروبها به هم حمله می‌کردند که در قالب جنگ میکروبی هم از آن نام می برند. ما اوج آن را در نقطه جنگ جهانی اول و دوم میبینیم که اپیدمی های گسترده آنفولانزا یا بیماری های خطرناک دیگر در جنگ‌های شرق اتفاق افتاده تجربیاتی از این دست در حوزه دام هم به نوعی این اتفاقات افتاده و ما این تهدید را شاهد هستیم. ما برای اینکه یک ساده سازی کنیم تهدید زیستی را به تعبیری به سه دسته تقسیم می کنیم...

آموزش