Skip to main content
متین
۳۴۱ بازدید

فلزیاب

فلزیاب پیشرفته پیشتاز
فلزیاب پیشرفته پیشتاز
منتشر شده در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

فلزیاب طلا را تفکیک نماید باید قدرت تفکیک فرکانس طلا از دیگر منابع را داشته باشد زیرا طلا یک فلز غیر مغناطیس میباشد و فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی که با تغییر میدان مغناطیس عمل مینماید توان تشخیص و تفکیک طلا را از طریق فرکانس طلا در انرژی طلا از تشعشعات امواج الکترو مغناطیس را نداشته تا بتواند در هر شرایطی طلا را از دیگر منابع جدا نموده و تفکیک نماید

فلزیاب فرکانسی میتواند سطح الکتریکی طلا را در انرژی فرکانس طلا تشخیص داده و تفکیک نماید

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میتواند طلا را در هر شرایطی تفکیک نماید که دارای تنظیمات طبق اصول رادار باشد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که طبق اصول رادار طراحی شده باشد باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا بتواند فرکانس طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص داده و تفکیک نماید