در حال بارگذاری ویدیو ...

پدافند سایبری

مرکز آفرینش های هنری فاطر
کانال تایید شده مرکز آفرینش های هنری فاطر

فضای سایبر عبارت است از شبکه ‌های وابسته به یکدیگر از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، شبکه ‌های ارتباطی، سامانه های رایانه ای، کنترل کننده های صنایع حیاتی، محیط مجازی اطلاعات و اثر متقابل بین این محیط و انسان به منظور تولید، پردازش، ذخیره سازی، مبادله، بازیابی و بهره برداری از اطلاعات. این فضا ممکن است در ارتباط مستقیم و مداوم با سامانه‌های فناوری اطلاعات و شبکه های ارتباطی اعم از شبکه اینترنت باشد و یا تنها قابلیت اتصال به محیط پیرامونی در آن تعبیه شده باشد. فضای سایبر، فضای نامحدودی است که مرز جغرافیایی خاصی برای آن در نظر گرفته نشده و میلیاردها کاربر در سراسر جهان در این فضا با هم ارتباط برقرار کرده و خدمات مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند زیرساخت ها و سامانه های حیاتی و حساس کشورها بخشی از فضای سایبر را تشکیل می دهد و یا از طریق این فضا کنترل، مدیریت و بهره برداری می شوند. بروز خسارات ناشی از جنگ سایبری در این حوزه ها بسیار زیاد خواهد بود. هنگامی که امنیت یک کشور به خطر می‌افتد با مفاهیم دفاع و جنگ رو به رو می شویم. پدافند سایبری نیز در این فضا این گونه تعریف شده است: بهره گیری از کلیه امکانات کشور به منظور ایجاد بازدارندگی، پیشگیری، تشخیص به موقع، مقابله موثر و بازدارنده با هرگونه تهاجم به سرمایه های ملی سایبری. از مهمترین کارکردهای اصلی پدافند سایبری به این موارد می‌توان اشاره کرد: کاهش آسیب پذیری و ایمن سازی زیرساخت های سایبری، افزایش پایداری و تولید قدرت در حوزه سایبری، گسترش تولید داخلی و بومی سازی سامانه های مبتنی بر حوزه سایبر و تسهیل مدیریت بحران در زیرساخت های سایبری کشور.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

پدافند سایبری

۰ لایک
۰ نظر

فضای سایبر عبارت است از شبکه ‌های وابسته به یکدیگر از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، شبکه ‌های ارتباطی، سامانه های رایانه ای، کنترل کننده های صنایع حیاتی، محیط مجازی اطلاعات و اثر متقابل بین این محیط و انسان به منظور تولید، پردازش، ذخیره سازی، مبادله، بازیابی و بهره برداری از اطلاعات. این فضا ممکن است در ارتباط مستقیم و مداوم با سامانه‌های فناوری اطلاعات و شبکه های ارتباطی اعم از شبکه اینترنت باشد و یا تنها قابلیت اتصال به محیط پیرامونی در آن تعبیه شده باشد. فضای سایبر، فضای نامحدودی است که مرز جغرافیایی خاصی برای آن در نظر گرفته نشده و میلیاردها کاربر در سراسر جهان در این فضا با هم ارتباط برقرار کرده و خدمات مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند زیرساخت ها و سامانه های حیاتی و حساس کشورها بخشی از فضای سایبر را تشکیل می دهد و یا از طریق این فضا کنترل، مدیریت و بهره برداری می شوند. بروز خسارات ناشی از جنگ سایبری در این حوزه ها بسیار زیاد خواهد بود. هنگامی که امنیت یک کشور به خطر می‌افتد با مفاهیم دفاع و جنگ رو به رو می شویم. پدافند سایبری نیز در این فضا این گونه تعریف شده است: بهره گیری از کلیه امکانات کشور به منظور ایجاد بازدارندگی، پیشگیری، تشخیص به موقع، مقابله موثر و بازدارنده با هرگونه تهاجم به سرمایه های ملی سایبری. از مهمترین کارکردهای اصلی پدافند سایبری به این موارد می‌توان اشاره کرد: کاهش آسیب پذیری و ایمن سازی زیرساخت های سایبری، افزایش پایداری و تولید قدرت در حوزه سایبری، گسترش تولید داخلی و بومی سازی سامانه های مبتنی بر حوزه سایبر و تسهیل مدیریت بحران در زیرساخت های سایبری کشور.

آموزش