Skip to main content
۲۱ بازدید

چرا پیامبر(ص) بعداز سایر مسلمین از مدینه خارج شد؟

موسسه تاریخ تطبیقی
موسسه تاریخ تطبیقی
منتشر شده در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۴

استاد مهدی طائب * موسسه تاریخ تطبیقی * www.tarikh.org