در حال بارگذاری ویدیو ...

شعر و دکلمه لری عزیز نادری، مِن و شو بی کِشیم اِمشو، کُرِ نازارِ مُعتادِم، شعری اثرگذار در مورد اعتیاد به مواد مخدر

عباس
عباس

شعر تأثیرگذاری در مورد اعتیاد،
کُرِ نازارِ معتادُم (پسرِ نازنینِ معتادِ من)
من وُ شوُ بی کِشیم اِمشو
وِ طوری که فقط دَنگِ هِناسَم میا وِ گوشِ دل
هوا هَم اوُرَ، هَم سَردَ
نه آسارِه وُ نه ماهی
گِرِتَ کَرِ پی پَسکیچه یانِ کُل
مِری چَرخِ فِلک ها مکیشَ آهی
کُرِ نازارِ مُعتادی
لِحافِ کُهنه چِر کوئى وِ شونِش بى
ایوارَ داشت مِنى کَلکَه خِرآوَ بى دَرى مى گشت
مِرى دونِس که اِمشو وَختِ هارى بادِ وِلگَردَ
سِراغِ جایى که شاید بُؤَ سایهَ سَرى مى گشت
پرشون وُ هِراسو بى
هِراسو، نه
گِمونِم تَفرَ سى جُو بى
قِرى کارتُن، هَفشتا چو
شِنِل نیمدارِ ىِ بالى
نه ىِ نِزگی، نه ىِ حالى
مِن وُ شو بى کِشیم اِمشو، دِ هولِش هر دومُ ناخوش
شِنَفتِم حُشک بیىَ چی چو
سَرِ صو چَن نَفَر بى کِش
دِ اى کَلکَ خِرآوَ بى سَراَنجومى
کُر نازارِ مُعتادِ
اُمید رَتَ وِ بادِ
دِرآوِردن وِ دَرَ بُردِن
کَسى نُونَ، مِ هَم نوُنِم، لَشِش بى بُردِنِش یا خوش
دِلِم بیزارَ دِ دُنیا
چه دُنیایى، چه دنیا بی سَر و پایی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

شعر و دکلمه لری عزیز نادری، مِن و شو بی کِشیم اِمشو، کُرِ نازارِ مُعتادِم، شعری اثرگذار در مورد اعتیاد به مواد مخدر

۲ لایک
۰ نظر

شعر تأثیرگذاری در مورد اعتیاد،
کُرِ نازارِ معتادُم (پسرِ نازنینِ معتادِ من)
من وُ شوُ بی کِشیم اِمشو
وِ طوری که فقط دَنگِ هِناسَم میا وِ گوشِ دل
هوا هَم اوُرَ، هَم سَردَ
نه آسارِه وُ نه ماهی
گِرِتَ کَرِ پی پَسکیچه یانِ کُل
مِری چَرخِ فِلک ها مکیشَ آهی
کُرِ نازارِ مُعتادی
لِحافِ کُهنه چِر کوئى وِ شونِش بى
ایوارَ داشت مِنى کَلکَه خِرآوَ بى دَرى مى گشت
مِرى دونِس که اِمشو وَختِ هارى بادِ وِلگَردَ
سِراغِ جایى که شاید بُؤَ سایهَ سَرى مى گشت
پرشون وُ هِراسو بى
هِراسو، نه
گِمونِم تَفرَ سى جُو بى
قِرى کارتُن، هَفشتا چو
شِنِل نیمدارِ ىِ بالى
نه ىِ نِزگی، نه ىِ حالى
مِن وُ شو بى کِشیم اِمشو، دِ هولِش هر دومُ ناخوش
شِنَفتِم حُشک بیىَ چی چو
سَرِ صو چَن نَفَر بى کِش
دِ اى کَلکَ خِرآوَ بى سَراَنجومى
کُر نازارِ مُعتادِ
اُمید رَتَ وِ بادِ
دِرآوِردن وِ دَرَ بُردِن
کَسى نُونَ، مِ هَم نوُنِم، لَشِش بى بُردِنِش یا خوش
دِلِم بیزارَ دِ دُنیا
چه دُنیایى، چه دنیا بی سَر و پایی