Skip to main content
کانال بسته شد

کانال بسته شد

کانال بسته شد **بیشتر مردم عدالت را از آن جهت دوست دارند که می ترسند روزی به آنها ستم شود**

جفری دامر
18:50
جفری دامر
۴ سال پیش