Skip to main content
ذکاوت(# آتش_به_اختیار)

ذکاوت(# آتش_به_اختیار)

الهی همه از تو میترسند و من از خود!!!...... از تو همه نیک دیدم و از خود همه بد.........

محمد(ص)....!
02:31
محمد(ص)....!
۴ سال پیش

خونین جگر!!
02:51
خونین جگر!!
۴ سال پیش

چند خدا؟؟؟
02:35
چند خدا؟؟؟
۴ سال پیش

تبلیغ مدرن
05:10
تبلیغ مدرن
۴ سال پیش