Skip to main content

بیش از اندازه دوست داشتن بیماریست. نباید بیش از اندازه دوست داشت مردم به آن احتیاج ندارند مزاحم شان می شود!