Skip to main content

زوزه گرگ از تنهایی ست....اما گرگها دسته جمعی زوزه میکشند.....در دنیای گرگ ها اعتماد مساوی ست با مرگ....با همه باش اما تنها^_~.....

04:34
:)
پارسال