Skip to main content
۷۵۵ بازدید

نقش همسر زهیر در رستگاری همسرش

یک زن هم میتواند با باورهای باطل و سبک زندگی غلط، همسرش را به انواع انحرافات اجتماعی و اقتصادی بکشاند و هم میتواند با باورهای حقّ و سبک زندگی صحیح موجبات رستگاری همسرش را فراهم کند. در این سکانس نقش سازندۀ یک زن عاقل و عاقبت اندیش را میبینید.