Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۱,۰۵۰ بازدید

  • raha...m
  • RKH
  • ـ
  • radshn(#آتش_به_اختیار)
  • ❤zεγŋąb❤

مختار و مصعب در سکانسی زیبا با جلوه هایی ویژه

قوّۀ خیال که جلوه ای از آن را در این سکانس از مختارنامه میبینید، قوه ای است برای حکایتگری. قوه ای که حقایق عقلی را با صور ملموس نفس، برای نفس حکایت میکند. اگر کسی با پرهیز از گناه، دارای قوّۀ خیال پاکی باشد رؤیاهای شیرین و صادقی را می تواند ادراک کند.