Skip to main content
۹۰۳ بازدید

تکرار تذکرات رهبر انقلاب به مسئلۀ دشمن شناسی

سخت است فهماندن مطلب به کسانی که تصور "منفعت" در اعتماد به دشمن دارند و از این رو به دشمن بدخواه کینه توز قسم خورده تمایل دارند.