Skip to main content
۸۲۱ بازدید

مختار و مصعب در سکانسی زیبا با جلوه هایی ویژه

قوّۀ خیال که جلوه ای از آن را در این سکانس از مختارنامه میبینید، قوه ای است برای حکایتگری. قوه ای که حقایق عقلی را با صور ملموس نفس، برای نفس حکایت میکند. اگر کسی با پرهیز از گناه، دارای قوّۀ خیال پاکی باشد رؤیاهای شیرین و صادقی را می تواند ادراک کند.