Skip to main content
موزه مجلس

موزه مجلس

هدف اصلی این کانال انجام فعالیت های فرهنگی و ارتقاء آموزش و توانمندی دانش آموزان و دانشجویان محترم است. ازجمله کارهای فرهنگی ام معرفی موزه مجلس به عنوان نهادی مردمی، ملی و تاریخی که درخانه ملت و متعلق به مردم است پرداخته شده و ضمن آن می کوشم در راستای فرهنگ سازی و آموزش در زمینه های مختلف نهایت تلاش خود را به کار گیرم تا در این دیار فانی خدمتی بس اندک نمایم. ان شاءالله