پرینتر سه بعدی | توسعه گران بعد سوم

پرینتر سه بعدی | توسعه گران بعد سوم

چاپ سه بعدی پهباد V911 ۰۱:۳۶
چاپگر سه بعدی پروسا XL ۰۳:۳۶
پرینتر3بعدی ایرانی ۰۰:۳۹
پرینتر سه بعدی خانگی ۰۰:۴۵
بهناز فرحی  طراح مد ۰۴:۲۱