Skip to main content
Mahdieh

دلی را نشکن شاید خانه خدا باشد..... کسی را تحقیر نکن شاید محبوب خدا باشد...... هیچ گناهی را کوچک ندان شاید خشم خدا در آن باشد.... از هیچ غمی ناله نکن شاید: امتحانی از سوی خدا باشد....