نود کلیپ

نود کلیپ

بهترین گل های هفته ۰۱:۵۳
بهترین گل های هفته ۰۶:۲۹
بهترین گل های هفته ۰۶:۱۱
بهترین گل های هفته ۰۵:۳۲
بهترین گل های هفته ۰۵:۴۲
بهترین گل های هفته ۰۶:۲۱
برزیل 2-2 اروگوئه ۰۴:۰۹