ᗩᑎᑎIE
ᗩᑎᑎIE

ᗩᑎᑎIE

لیریک آهنگ But I از SOLAR ۰۲:۴۱
لیریک آهنگ Easy Peasy از SOLAR ۰۲:۳۷
لیریک آهنگ Empty از SOLAR ۰۲:۲۶
لیریک آهنگ Blues از SOLAR ۰۲:۵۲
لیریک آهنگ My Way از یوکی ۰۲:۵۳