.
.

.

°نَفَس° ۰۳:۴۳
۸۳ بازدید ۲ ماه پیش
• مآ هم رفتنی شدیم ~ ۰۳:۲۳
۵۷ بازدید ۳ ماه پیش
• یه جمله ... ~ ۰۰:۰۲
۲۵ بازدید ۳ ماه پیش
• آدَمَک ~ ۰۰:۰۲
۱۶ بازدید ۳ ماه پیش
• بَرف ~ ۰۰:۲۶
۱۲۳ بازدید ۳ ماه پیش
• دِی ~ ۰۰:۰۲
۲۱ بازدید ۳ ماه پیش
• آرزوی برفی ~ ۰۴:۱۹
۵۸ بازدید ۳ ماه پیش
• s2 ~ ۰۰:۲۲
۳۸ بازدید ۳ ماه پیش
• s1 ~ ۰۰:۰۸
۲۱ بازدید ۳ ماه پیش
| چی دوسداشتی؟ • ۰۰:۰۲
۴۲ بازدید ۴ ماه پیش
| درست میشه • ۰۰:۳۹
۵۹ بازدید ۴ ماه پیش
• آخرین پاییز قرن سیزده ~ ۰۱:۱۵
۳۹ بازدید ۴ ماه پیش
~ Shabe Yalda • ۰۶:۴۲
۴۳ بازدید ۴ ماه پیش
• تولدت مبآرک ~ ۰۰:۵۲
۳۰ بازدید ۴ ماه پیش
~ Take me to Church • ۰۰:۱۸
۴۷ بازدید ۴ ماه پیش
• میدونی؟ ~ ۰۰:۴۶
۴۶ بازدید ۴ ماه پیش
• کمآلگرایی ~ ۰۰:۰۲
۹ بازدید ۴ ماه پیش
• استقلال ~ ۰۰:۲۰
۷۷ بازدید ۴ ماه پیش
•آدما از پا در میان ~ ۰۰:۵۷
۴۰ بازدید ۴ ماه پیش
قهرمآن وآقعی ❤️ ۰۰:۵۸
۵۵ بازدید ۴ ماه پیش
یه جمله بگید ۰۰:۰۲
۲۰ بازدید ۴ ماه پیش
• شعور~ ۰۰:۰۲
۹ بازدید ۴ ماه پیش
آدمیزاد ۰۲:۳۹
۲۱ بازدید ۴ ماه پیش
خزان شد ۰۱:۰۰
۱۶ بازدید ۴ ماه پیش
خودتو خسته نکن ۰۳:۲۰
۲۸ بازدید ۴ ماه پیش
01:03 ۰۲:۵۰
۶۰ بازدید ۴ ماه پیش
ده ویروس خطرناک تر از کرونا ۰۰:۵۹
۶۶ بازدید ۴ ماه پیش
... ۰۰:۵۷
۶۸ بازدید ۴ ماه پیش
هر بار ... ۰۱:۰۰
۷۰ بازدید ۴ ماه پیش
جوآنی ... ۰۳:۱۲
۵۶ بازدید ۴ ماه پیش
[∞⁦❤️⁩∞] ۰۵:۵۸
۸۶ بازدید ۴ ماه پیش
حآجی ۰۰:۰۲
۳۰ بازدید ۴ ماه پیش
پول ۰۰:۰۲
۱۸ بازدید ۴ ماه پیش
کآش ۰۰:۰۲
۱۶ بازدید ۴ ماه پیش
مآلک ۰۰:۰۲
۱۵ بازدید ۴ ماه پیش
باور ۰۰:۰۲
۱۰ بازدید ۴ ماه پیش
گاهی ۰۰:۰۲
۹ بازدید ۴ ماه پیش
ای جان ! ۰۰:۰۲
۱۳ بازدید ۴ ماه پیش
چرا ؟؟؟؟ ۰۰:۰۲
۲۸ بازدید ۴ ماه پیش
وصف حال ما ۰۳:۵۵
۹۸ بازدید ۴ ماه پیش
گوش کن ۱۳:۰۰
۵۷ بازدید ۴ ماه پیش
خرم آن روز ۰۰:۰۲
۸ بازدید ۴ ماه پیش
چآلش ۰۰:۰۲
۳۱ بازدید ۴ ماه پیش
فراموش میکنم ۰۰:۰۲
۱۶ بازدید ۴ ماه پیش
نمیدونم ۰۰:۰۲
۲۰ بازدید ۴ ماه پیش
اتصال لحظه ای ۰۰:۱۵
۵۲ بازدید ۴ ماه پیش
خلاف مذهب است ! ۰۳:۳۰
۷۹ بازدید ۴ ماه پیش
باز یهویی؟؟؟؟!!!!! ۰۰:۰۲
۱۸ بازدید ۴ ماه پیش
فقط پسر بیاد ۰۳:۵۳
۹۵ بازدید ۵ ماه پیش
خودکشی ۰۰:۰۲
۱۳ بازدید ۵ ماه پیش
سیب ۰۴:۰۰
۲۹ بازدید ۵ ماه پیش
. ۱۴:۳۵
۴۴ بازدید ۵ ماه پیش
چ مرگتع  چتع دایی؟ ۰۳:۳۳
۵۵ بازدید ۵ ماه پیش
تنهای تنهای تنها ۰۵:۱۰
۴۹ بازدید ۵ ماه پیش
رابطه! ۰۴:۲۳
۴۹ بازدید ۵ ماه پیش
[ تقدیمی ] ۰۳:۳۲
۶۰ بازدید ۵ ماه پیش
درس! درس! درس! ۰۴:۰۹
۴۲ بازدید ۵ ماه پیش
[       ] ۰۴:۲۱
۴۵ بازدید ۵ ماه پیش
[ شاید ] ۰۳:۰۸
۳۷ بازدید ۵ ماه پیش
[ نیستی ] ۰۰:۱۵
۶۷ بازدید ۵ ماه پیش