Skip to main content
داستانهای اساطیری ایران

داستانهای اساطیری ایران

در این کانال تلاش میکنیم داستانهای اساطیری را از نقاط مختلف و معتبر جمع آوری کرده و به نمایش بگذاریم. هدف ترویج ارزشهای ایرانی است. هدف ارج گذاری مقام بزرگان ایران است. هدف ایران عزیز است و بس