آموزشگاه موسیقی آوایش
آموزشگاه موسیقی آوایش

آموزشگاه موسیقی آوایش

آموزش ترومپت_آموزشگاه موسیقی آوایش ۰۰:۳۸
آموزش ترومپت در شرق تهران ۰۱:۰۱
۱۰۲ بازدید پارسال
آموزش ترومپت_استاد عباس دلیری ۰۱:۰۰
آموزش ترومپت زیر نظر استاد عباس دلیری ۰۱:۰۰
آموزش سایدرام، استاد عباس دلیری ۰۰:۴۷
آموزش سایدرام _ استاد عباس دلیری ۰۰:۴۶
آموزش آواز و تصنیف خوانی ۰۱:۰۰
۶۱۳ بازدید پارسال
آموزش سایدرام توسط استاد عباس دلیری ۰۱:۰۳
ترومپت_ بوی پیراهن یوسف ۰۰:۵۱
۳۴۴ بازدید پارسال
آموزش آواز سنتی و تصنیف خوانی ۰۱:۰۰
۲۵۰ بازدید پارسال