دکتر احمد محمدی (آکادمی بازار)

دکتر احمد محمدی (آکادمی بازار)

مشاوره کسب و کار ۱۴:۲۷
۸۹ بازدید ۱ ماه پیش
دوره مدیریت بازاریابی ۰۲:۰۵
۶۹ بازدید ۱ ماه پیش
دوره اعتماد به نفس در زندگی و شغل ۰۰:۰۷
دوره اعتماد به نفس در زندگی و شغل ۰۰:۰۷
سمینار برنامه ریزی زندگی و شغلی ۰۳:۵۶
سمینار مدیریت زمان ۰۳:۳۲
۴۹ بازدید ۲ ماه پیش
دوره بازاریابی و فروش تلفنی ۰۱:۵۶
۵۶ بازدید ۲ ماه پیش
شانس ۰۲:۱۵
۷۲ بازدید ۲ ماه پیش
مخدر غم! ۰۳:۳۰
۱۱۳ بازدید ۳ ماه پیش
چانون! ۰۲:۵۳
۷۱ بازدید ۳ ماه پیش
از قلبت سوال کن! ۰۱:۵۰
۱۳۰ بازدید ۳ ماه پیش
فرق انسان های معمولی با موفق؟! ۰۲:۰۰
۷۰ بازدید ۳ ماه پیش
برخورد با مشتری ناراضی! ۰۴:۱۲
۷۲ بازدید ۳ ماه پیش
ایستگاه آخر فروش ۰۳:۱۷
۷۵ بازدید ۳ ماه پیش
خطرناک ترین مخدر دنیا ۰۳:۳۰
۸۱ بازدید ۴ ماه پیش
قربانی کن! ۰۲:۳۸
۶۲ بازدید ۴ ماه پیش
عاشق کی هستی؟ ۰۱:۳۵
۲۸۹ بازدید ۴ ماه پیش
شما چطور به دیگران اعتماد می کنید؟! ۰۳:۰۶
تضمین رسیدن به آرزوها ۰۲:۵۲
۹۴ بازدید ۴ ماه پیش
خوش شانسی! ۰۲:۱۵
۷۲ بازدید ۴ ماه پیش
شغلت رو متفاوت کن! ۰۲:۱۴
۶۵ بازدید ۴ ماه پیش
بلاتکلیفی ۰۲:۳۹
۶۸ بازدید ۴ ماه پیش
قانون ارتعاش ۰۱:۱۳
۹۰ بازدید ۶ ماه پیش
کیفیت تصمیم گیری ۰۱:۱۱
۴۱ بازدید ۶ ماه پیش
تو زندگی چی داری؟ ۰۱:۱۱
۸۴ بازدید ۶ ماه پیش
اثرات خوشبینی ۰۴:۳۳
۶۳ بازدید ۶ ماه پیش
کلید رابطه صمیمی ۰۲:۳۵
۱۶۰ بازدید ۶ ماه پیش
حسابداری دوستی ۰۱:۴۴
۷۹ بازدید ۶ ماه پیش
انتظار مثبت ۰۳:۰۱
۵۵ بازدید ۶ ماه پیش
قدرت واقعی انسان ۰۲:۴۷
۷۶ بازدید ۶ ماه پیش
آداب معاشرت در جامعه ۰۱:۴۴
۵۶ بازدید ۶ ماه پیش
اجاره موفقیت چند؟ ۰۱:۰۹
۵۰ بازدید ۶ ماه پیش
صبور باش ۰۱:۰۶
۸۷ بازدید ۶ ماه پیش
دانشگاه سیار ۰۲:۰۵
۵۳ بازدید ۶ ماه پیش
دشمنت رو بشناس! ۰۱:۱۰
۵۱ بازدید ۶ ماه پیش
به یاد ماندنی هستی؟ ۰۲:۱۹
۳۴ بازدید ۶ ماه پیش
فلسفه افراد موفق ۰۱:۱۱
۵۰ بازدید ۶ ماه پیش
راه های تولید درآمد ۰۱:۴۰
۶۵ بازدید ۶ ماه پیش
استاد احمد محمدی - شب یلدا ۰۳:۰۰
۲۶۶ بازدید پارسال
استاد احمد محمدی - مراسم ختم انسان ۰۴:۱۵
ستاد احمد محمدی - قانون قربانی کردن ۰۳:۱۵
استاد احمد محمدی - ترک اعتیاد از غم ۰۶:۲۴
استاد احمد محمدی - عظمت خود را دریاب ۰۴:۴۰
استاد احمد محمدی - مهمترین نامه زندگی ۰۴:۱۶
استاد احمد محمدی - راز محبوبیت ۰۳:۴۱
استاد احمد محمدی - قانون رنج و لذت ۰۴:۲۱
استاد احمد محمدی - از قلبت سوال کن ۰۲:۱۶
استاد احمد محمدی - جسارت نه گفتن ۰۵:۰۶