دکتر احمد محمدی (آکادمی بازار)

دکتر احمد محمدی (آکادمی بازار)

وسائل در مذاکره ۰۰:۴۳
نقش اعتقاد ۰۱:۰۳
نرون عصبی- عادت ۰۱:۵۱
معنای کلمات ۰۰:۴۶
علاقه به کار ۰۲:۱۲
عادت سازی ۰۴:۱۵
پارسال
ضرر در مذاکره ۰۱:۱۹
رنج - لذت ۰۴:۱۶
پارسال
رژیم ذهنی ۰۲:۵۹
پارسال
دست دادن ۰۰:۴۲
پارسال
خود پنداره ۰۲:۲۲
تهدید در مذاکره ۰۳:۳۷
تاثیر زبان بدن ۰۳:۳۸
بهبود مستمر ۰۱:۲۲
برنده - برنده ۰۰:۱۷
استرس ۰۰:۴۶
پارسال
نبایدهای کلامی ۰۰:۱۸
گوش دادن در فروش ۰۱:۵۴
استراتژی فروش ۰۰:۵۵
نقشهای مذاکره ۰۱:۰۴
مذاکره ۰۲:۲۳
پارسال
مدیریت خود ۰۴:۳۱
قانون پارکینسون ۰۰:۵۰
قوانین مذاکره ۰۴:۰۳
زندان های فکری ۰۲:۱۹
راه حل در فروش ۰۱:۵۴
رازداری ۰۰:۴۹
پارسال
داستان سرایی ۰۴:۰۶
چشم انداز ۰۵:۴۳
پارسال
تئوری امید ۰۳:۳۶
تهدید در مذاکره ۰۴:۳۳
تعریف مذاکره ۰۰:۴۶
آدم خوبه وآدم بده ۰۰:۵۳