دکتر احمد محمدی (آکادمی بازار)

دکتر احمد محمدی (آکادمی بازار)

وسائل در مذاکره ۰۰:۴۳
نقش دستها در زبان بدن ۰۲:۰۱
نقش اعتقاد ۰۱:۰۲
۲ سال پیش
نقش احساس در مذاکره ۰۲:۵۸
نرون عصبی- عادت ۰۱:۵۱
نحوه نشستن- زبان بدن ۰۲:۰۶
معنای کلمات ۰۰:۴۵
۲ سال پیش
فشار روانی در مذاکره ۰۱:۳۹
فرق مذاکره با گفتگو ۰۲:۰۰
علاقه به کار ۰۲:۱۲
۲ سال پیش
عادت سازی ۰۴:۱۵
۲ سال پیش
ضرر در مذاکره ۰۱:۱۸
رنج - لذت ۰۴:۱۶
۲ سال پیش
رژیم ذهنی ۰۲:۵۹
۲ سال پیش
دست دادن ۰۰:۴۲
۲ سال پیش
دام محدودیت اختیار ۰۱:۰۸
خود پنداره ۰۲:۲۱
۲ سال پیش
تهدید در مذاکره ۰۳:۳۷
تاثیر زبان بدن ۰۳:۳۷
بهبود مستمر ۰۱:۲۲
۲ سال پیش
برنده - برنده ۰۰:۱۶
۲ سال پیش
استرس ۰۰:۴۶
۲ سال پیش
نبایدهای کلامی ۰۰:۱۸
گوش دادن در فروش ۰۱:۵۳
شناخت محصول در فروش ۰۱:۳۶
سوال پرسیدن در فروش ۰۰:۳۵
انرژی  کلمات در فروش ۰۲:۲۲
استراتژی فروش ۰۰:۵۴
هوش هیجانی در مذاکره ۰۱:۳۰
نه حرف من - نه حرف تو ۰۴:۳۳
نقشهای مذاکره ۰۱:۰۳
نحوه ورود در مذاکره ۰۱:۴۲
مذاکره ۰۲:۲۳
۲ سال پیش
مدیریت خود ۰۴:۳۱
۲ سال پیش
قانون پارکینسون ۰۰:۵۰
کمی کردن در مذاکره ۰۲:۳۱
قوانین مذاکره ۰۴:۰۳
زندان های فکری ۰۲:۱۹
راه حل در فروش ۰۱:۵۴
رازداری ۰۰:۴۹
۲ سال پیش
داستان سرایی ۰۴:۰۵
۲ سال پیش
چشم انداز ۰۵:۴۲
۲ سال پیش
تئوری امید ۰۳:۳۶
۲ سال پیش
تهدید در مذاکره ۰۴:۳۳
تعریف مذاکره ۰۰:۴۵
۲ سال پیش
بهانه های  زندگی و شغل ۰۲:۱۱
آدم منفی در مذاکره ۰۱:۵۳
آدم خوبه وآدم بده ۰۰:۵۳