دکتر علی کوهی

دکتر علی کوهی

ماستوییدیت ۰۲:۴۹
۳ ماه پیش
کنگره جمجمه ۰۲:۰۹
۴ ماه پیش
کلسترول گرانولوما ۰۰:۵۵
ترشحات خونی گوش ۰۳:۰۰
دهیسنسی سیگموئید ۰۱:۰۸
عفونت گوش در دیابت ۰۳:۴۷
کم شنوایی یک طرفه گوش ۰۱:۱۵
تست رفلکس ۰۳:۳۳
۶ ماه پیش
ماندینی ۰۲:۵۶
۶ ماه پیش
سرگیجه در زنان ۰۴:۰۷
تومور شوانوم ۰۳:۱۵
۷ ماه پیش
پیرگوشی ۰۴:۲۷
۸ ماه پیش
قالب ضد اب گوش ۰۳:۱۷
توده تمپورال ۰۲:۱۷
۹ ماه پیش
اسیب شنوایی در پرواز ۰۳:۰۰
کلستئاتوم با سرگیجه ۰۲:۰۰
وزوز مزمن گوش ۰۴:۰۴
۱۰ ماه پیش
تومور سی پی انگل ۰۴:۳۵
شوانوم فاسیال ۰۱:۳۰
۱۱ ماه پیش
کلستئوتوما ۰۲:۲۴
پیوند عصب صورت ۰۱:۲۹