دکتر علی کوهی

دکتر علی کوهی

بیماری خود ایمنی گوش ۰۰:۴۵
سرگیجه در حالت خواب ۰۳:۵۸
تومورهای بناگوشی ۰۴:۱۸
عوامل پارگی پرده گوش ۰۴:۳۵
وزوز گوش ۰۴:۵۲
۵ ماه پیش
میگرن وستیبولار ۰۵:۳۸
اتواسکلروز ۰۷:۰۰
۵ ماه پیش
عوارض واکسن کرونا ۰۴:۳۱
کاشت حلزون ۰۱:۳۹
۷ ماه پیش
اتوپلاستی ۰۲:۰۷
۷ ماه پیش
فیستول پری اوریکولار ۰۲:۳۰
ساکشن و شستشو گوش ۰۳:۴۰
ترشح خونی گوش ۰۲:۳۰
دکتر کوهی-آدرس سایت ۰۰:۱۵
دکتر کوهی-آدرس مطب ۰۰:۱۵
اثر کرونا بر گوش ۰۳:۵۰
سمینار گوش ۰۰:۳۸
۱۰ ماه پیش
عفونت گوش در کودکان ۰۴:۴۰
تومور کانال گوش ۰۲:۱۶
گوش گل گلمی ۰۳:۵۰
تومور مننژیوما ۰۱:۳۱
علائم عفونت گوش ۰۱:۰۰
کلوئید گوش ۰۳:۰۰
تومور شوانوم ۰۱:۱۲
ناشنوایی یک طرفه ۰۵:۳۰