سید محسن فاطمی
سید محسن فاطمی

سید محسن فاطمی

آموزش گرافیک سیاه و سفید درس سه ۰۹:۱۲
آموزش گرافیک سیاه و سفید درس چهارم ۰۷:۰۴
آموزش گرافیک سیاه و سفید درس دوم ۰۵:۲۶
آموزش گرافیک سیاه و سفید درس یک ۱۶:۲۸
آموزش فتوشاپ درس 19 ۲۲:۳۷
۷۰ بازدید ۲ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس 18 ۱۹:۲۰
۶۲ بازدید ۲ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس 18-1 ۱۳:۲۰
۹۱ بازدید ۲ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس 16 ۱۴:۱۶
۲۶۱ بازدید ۱۱ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس 17 ۱۷:۴۵
۱۱۸ بازدید ۱۱ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس 15 ۳۴:۵۴
۲۴۴ بازدید ۱۱ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس 15-3 ۱۲:۳۱
۷۴ بازدید ۱۱ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس 15-6 ۱۰:۱۷
۵۷ بازدید ۱۱ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس 15-4 ۰۳:۱۳
۱۴۱ بازدید ۱۱ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس 15-5 ۰۵:۳۸
۱۱۲ بازدید ۱۱ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس 15-2 ۰۴:۳۱
۱۳۰ بازدید ۱۱ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس 15-1 ۰۲:۴۸
۱۲۱ بازدید ۱۱ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس 14 ۱۴:۳۸
۷۴ بازدید ۱۱ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس 13 ۴۱:۳۷
۷۹ بازدید ۱۴ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس 12 ۲۵:۳۲
۷۸ بازدید ۱۴ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس یازدهم ۱۵:۱۳
۳۴۷ بازدید ۱۸ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس دهم ۱۱:۴۱
۵۰۳ بازدید ۱۸ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس نهم ۱۵:۴۴
۳۷۵ بازدید ۱۸ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس هشت ۲۳:۴۹
۴۶۸ بازدید ۱۹ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس هفت -3  نمونه تمرین ۰۴:۴۰
۴۲۹ بازدید ۱۹ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس هفت -2 نمونه تمرین ۰۵:۴۲
۴۸۱ بازدید ۱۹ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس هفت ۲۳:۰۲
۳۷۰ بازدید ۱۹ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس هفت -1 نمونه تمرین ۰۴:۲۷
۱۲۱ بازدید ۱۹ روز پیش
اموزش فتوشاپ درس ششم حل تمرین نمونه ۰۶:۲۵
آموزش فتوشاپ درس ششم ۱۳:۳۲
۲۵۰ بازدید ۱۹ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس پنجم حل تمرین نمونه ۱۱:۱۲
آموزش فتوشاپ درس 5 ۲۰:۳۰
۱۹۵ بازدید ۲۵ روز پیش
آموزش فتوشاپ درس 4 همراه با تمرین عملی ۱۱:۰۲
آموزش فتوشاپ تمرین درس 3-4 ۰۲:۵۲
۳۵۴ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش فتوشاپ تمرین عملی 3-3 ۰۲:۳۶
۱۲۳ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش فتوشاپ درس 3-2 ۰۴:۵۸
۲۹۷ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش فتوشاپ - تمرین عملی درس 3-1 ۰۸:۱۸
۴۴۷ بازدید ۱ ماه پیش
اموزش فتوشاپ درس 3 ۱۸:۳۷
۲۶۲ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش فتوشاپ درس 2 ۱۱:۵۷
۴۱۸ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش فتوشاپ درس1 ۲۱:۳۲
۷۹۷ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش سریع فلش درس دهم ۱۳:۴۰
۴۱۰ بازدید ۶ ماه پیش
آموزش سریع فلش درس نهم ۱۲:۱۳
۱,۴۹۹ بازدید ۶ ماه پیش
آموزش سریع فلش در س هشت ۲۸:۵۵
۵۷۴ بازدید ۶ ماه پیش
آموزش فیلتر liquefy در فتوشاپ 2 ۰۲:۰۲
۱۰۸ بازدید ۶ ماه پیش
آموزش فیلتر liquefy در فتوشاپ ۰۳:۳۱
۲۱۷ بازدید ۶ ماه پیش
آموزش فلش درس 7 ۱۷:۴۱
۱,۰۳۲ بازدید ۶ ماه پیش
آموزش سریع فلش درس شش ۱۲:۵۹
۱۴۴ بازدید ۶ ماه پیش
آموزش دستورات گرافیک در vb ۲۲:۰۲
۲۲۷ بازدید ۷ ماه پیش
آموزش سریع  فلش -5 ۱۷:۰۳
۱,۰۳۹ بازدید ۷ ماه پیش
آموزش سریع فلش 4 ۱۳:۰۶
۲۶۶ بازدید ۷ ماه پیش
آموزش سریع فلش 3 ۱۳:۴۲
۳۹۱ بازدید ۷ ماه پیش
آموزش سریع فلش درس 2 ۲۱:۱۱
۵۵۹ بازدید ۷ ماه پیش
آموزش فلش 1 ۰۶:۰۳
۵۸۴ بازدید ۷ ماه پیش