ادبیات
ادبیات

ادبیات

تدریس آنلاین فارسی ششم ۳۹:۵۳
۴۳ بازدید ۱۳ ساعت پیش
تدریس آنلاین فارسی پنجم ۴۴:۲۱
۲۷ بازدید ۱۷ ساعت پیش
تدریس آنلاین مطالعات پنجم ۴۸:۳۱
۲۷ بازدید ۱۷ ساعت پیش
تدریس آنلاین مطالعات ششم ۳۵:۱۸
۴۷ بازدید ۲ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی ششم ۴۵:۲۵
۳۵ بازدید ۳ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی پنجم ۴۱:۱۳
۵۳ بازدید ۳ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی چهارم ۴۹:۵۸
۲۹ بازدید ۳ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی سوم ۳۵:۳۸
۳۴ بازدید ۳ روز پیش
کلاس آنلاین مطالعات ششم مورخ 99.8.28 ۴۳:۰۳
کلاس آنلاین فارسی چهارم مورخ 99.8.28 ۴۵:۵۸
کلاس آنلاین فارسی سوم مورخ 99.8.28 ۴۷:۴۷
۸۰ بازدید ۶ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی ششم ۴۱:۰۴
۸۷ بازدید ۷ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی پنجم ۴۸:۲۳
۲۴ بازدید ۷ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی پنجم ۴۶:۴۹
۳۸ بازدید ۷ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی ششم ۳۰:۲۰
۶۷ بازدید ۸ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی چهارم ۲۹:۳۶
۳۵ بازدید ۸ روز پیش
آزمون آنلاین فارسی سوم ۳۳:۵۴
۴۵ بازدید ۸ روز پیش
تدریس آنلاین مطالعات ششم ۴۳:۵۶
۶۰ بازدید ۹ روز پیش
تدریس آنلاین مطالعات پنجم ۴۲:۱۳
۲۸ بازدید ۹ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی ششم ۴۴:۳۶
۱۰۲ بازدید ۹ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی پنجم ۴۶:۴۷
۴۳ بازدید ۹ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی چهارم ۴۲:۵۹
۲۹ بازدید ۹ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی سوم ۴۹:۴۳
۴۹ بازدید ۹ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی  سوم ۴۵:۰۵
۵۳ بازدید ۱۳ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی چهارم ۳۹:۲۵
۵۳ بازدید ۱۳ روز پیش
حل تمرین های فصل اول فارسی ششم آنلاین ۵۱:۱۱
تدریس آنلاین مطالعات پنجم ۱۳:۴۶
۴۹ بازدید ۱۴ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی ششم ۴۳:۱۰
۹۴ بازدید ۱۴ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی پنجم ۴۰:۰۶
۸۱ بازدید ۱۴ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی پنجم حل تمرین ۱:۳۷:۴۲
۶۳ بازدید ۱۵ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی چهارم  قسمت 2 ۲۳:۱۷
۳۴ بازدید ۱۵ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی چهارم قسمت 1 ۱۲:۱۷
۴۰ بازدید ۱۵ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی ششم ۱:۰۲:۳۶
۵۵ بازدید ۱۵ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی پنجم ۴۶:۳۱
۳۴ بازدید ۱۵ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی سوم ۳۸:۰۷
۵۷ بازدید ۱۵ روز پیش
کلاس آنلاین مطالعات پنجم مورخ 99.8.18 ۴۴:۱۲
کلاس آنلاین فارسی ششم مورخ 99.8.18 ۴۵:۳۶
۵۶ بازدید ۱۶ روز پیش
کلاس آنلاین مطالعات ششم مورخ 99.8.18 ۴۴:۵۳
تدریس آنلاین فارسی پنجم ۴۷:۳۳
۴۶ بازدید ۱۶ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی ششم ۴۷:۱۹
۶۶ بازدید ۱۷ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی سوم ۵۱:۴۷
۱۲۱ بازدید ۱۷ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی چهارم ۵۰:۳۶
۵۸ بازدید ۱۷ روز پیش
تدریس آنلاین مطالعات ششم ۴۳:۱۱
۳۴ بازدید ۲۰ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی چهارم ۳۷:۵۹
۴۶ بازدید ۲۰ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی سوم ۳۵:۲۸
۴۸ بازدید ۲۰ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی سوم2 ۲۶:۱۵
۷۲ بازدید ۲۱ روز پیش
تدریس آنلاین فارسی سوم 1 ۰۷:۴۷
۵۰ بازدید ۲۱ روز پیش
تدریس آنلاین درس 3 فارسی کلاس چهارم ۴۸:۱۵