فبیوت

کانال تایید شده فبیوت

کاربرد اینترنت اشیا در همه جا ۰۳:۴۶
آموزش کار با ESP8266 ۰۰:۵۰
۷۴ بازدید پارسال
نحوه راه اندازی ESP12-F ۰۰:۵۹
۱,۲۱۲ بازدید پارسال
اینترنت اشیا چیست و چه کاربردی دارد؟ ۰۴:۱۶
LTE-M چیست و چه کاربردی دارد؟ ۰۱:۳۴
۸۰ بازدید پارسال