Skip to main content
Happy_everyday_English

Happy_everyday_English

درود. هدف این کانال تلاش برای به اشتراک گذاشتن فیلم هائیست که در پروسه ی آموزش زبان انگلیسی به آنها نیاز خواهیم داشت. هدفمند و موفق باشید ^_^ Mahsa Tatar _English Teacher

Reflexive Pronouns
05:32
Reflexive Pronouns
۲ ماه پیش
Reflexive pronouns
05:09
Reflexive pronouns
۲ ماه پیش

Have to / Can
05:44
Have to / Can
۲ ماه پیش

Daily Routine
04:28
Daily Routine
۲ ماه پیش

super simple songs
02:27
super simple songs
۷ ماه پیش
colors
01:34
colors
۷ ماه پیش

Alphabets / Phonics
02:38
Alphabets / Phonics
۷ ماه پیش

dream english
30:42
dream english
۷ ماه پیش

How's the weather?
01:44
How's the weather?
۷ ماه پیش

Alphabets
03:16
Alphabets
۷ ماه پیش

#the_hello_song
01:34
#the_hello_song
۷ ماه پیش