اکسیر آیلتس

اکسیر آیلتس

مبحث Word Per  Minute در ریدینگ آزمون آیلتس ۰۱:۴۲
پلن شماره 2  اکستنسیو لیسنینگ ۰۱:۲۲
پلن شماره 1 اکستنسیو لیسنینگ ۰۱:۱۹
گرامر : تنس های (زمان) زبان انگلیسی ۰۱:۲۸
سوالات Table Completion ریدینگ آزمون آیلتس ۰۱:۳۵
اکستینسیو لیسنینگ آزمون آیلتس ۰۱:۱۱
سوالات FORM COMPLETION لیسنینگ آزمون آیلتس ۰۱:۲۷
رایتینگ IELTS: توصیف روندها در آینده ۰۱:۱۶
ایلتس: نکته هفتم مهارت سخنرانی کردن ۰۱:۲۸
پاسخ کوتاه (Short Answer) لیسنینگ آیلتس ۰۱:۰۹
ایلتس: انواع ساختارهای توصیف روندها ۰۱:۱۰
ایلتس: نکته اول مهارت سخنرانی کردن ۰۱:۱۶